Finanse publiczne i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny

program szkolenia

termin: Do ustalenia

Zgodnie z orzecznictwem sądowo-administracyjnym, procedury w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych są szczególnym postępowaniem administracyjnym, a rozstrzygnięcia zapadające w tym postępowaniu mają niewątpliwie charakter szczególnych działań administracyjnych.

Opis

FINANSE PUBLICZNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA

NARUSZENIE DYSCYPLINY

 

Wprowadzenie do szkolenia:

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest odpowiedzialnością o bardzo specyficznym charakterze. Zgodnie z orzecznictwem sądowo-administracyjnym, procedury w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych są szczególnym postępowaniem administracyjnym, a rozstrzygnięcia zapadające w tym postępowaniu mają niewątpliwie charakter szczególnych działań administracyjnych. Katalog naruszeń został wskazany w art. Od 5 do 18c ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 17 grudnia 2004 r. Katalog ten jest bardzo szeroki, a sama dyscyplina finansów publicznych to sprecyzowany, pożądany stan, którego zapewnienie sprowadza się do przestrzegania zespołu ustalonych przez ustawodawcę norm prawnych, dotyczących szeroko rozumianej gospodarki finansowej, których zaniechanie bądź naruszenie może wiązać się z pociągnięciem do odpowiedzialności.

 

Szczegółowy opis szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz przekazanie umiejętności praktycznych z zakresu odpowiedzialności pracownika jednostki sektora finansów publicznych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W szczególności pragniemy zwrócić uwagę na wprowadzone ostatnio zmiany oraz założenia rządowej reformy systemu budżetowego, a także odpowiedzialność za gospodarowanie mieniem i środkami publicznymi w świetle ustawy o finansach publicznych. Ponadto celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania praktycznych działań w aspekcie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Nieodłącznym elementem szkolenia jest także zwrócenie uwagi na unikanie najczęściej popełnianych błędów w świetle wyników kontroli NIK i RIO oraz orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

Adresaci szkolenia:

Pracownicy Urzędów Miast i Gmin, Pracownicy Starostw Powiatowych, Pracownicy Urzędów Marszałkowskich, Pracownicy Urzędów Wojewódzkich, Pracownicy Inspektoratów Wojewódzkich, Pracownicy Placówek Oświatowych i Zespołów Obsługi Finansowej Oświaty.

 

Nabywane kompetencje i umiejętności:

  • Nabycie wiedzy o istocie finansów publicznych.
  • Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi ustawy o finansach publicznych.
  • Poszerzenie wiedzy na temat osób ponoszących odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  • Poszerzenie wiedzy na temat naruszenia dyscypliny finansów publicznych w poszczególnych aspektach.
  • Poznanie procedury postępowania w przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
  • Poszerzenie wiedzy na temat kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  • Poznanie procedury postępowania przypadku przedawnienia lub ukarania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  • Zapoznanie z przykładami orzecznictwa w przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 

Zarys szkolenia:

Moduł I Wprowadzenie.

Moduł II Zakres ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

Szczegółowy plan szkolenia:

Moduł I

Wprowadzenie.

1)  Istota finansów publicznych.

2)  Ustawa o finansach publicznych – wybrane zagadnienia.

 

Moduł II

Zakres ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

1)  Kto aktualnie ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych.

2)  Powierzenie obowiązków z zakresu gospodarki finansowej jednostki, a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

3)  Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków.

4)  Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych.

5)  Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z zakresu kontroli zarządczej.

6)  Postępowanie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

7) Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i przesłanki ich stosowania: upomnienie, nagana, kara pieniężna, czy zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

8)  Przedawnienie oraz zatarcie ukarania.

9) Przegląd orzecznictwa komisji orzekających w sprawach o naruszenia dyscypliny finansów publicznych (trendy w kontroli, interpretacje, wybrane orzeczenia).

 

Metody i techniki wykorzystywane podczas szkolenia:

Prezentacja multimedialna, interaktywny wykład, studium przypadków, analiza dokumentów i aktów prawnych, wzory dokumentacji wewnętrznej, ćwiczenia oraz możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

 

Sylwetka Prowadzącego:

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek Prawo oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UW. Aktualnie kierownik działu prawnego i zamówień publicznych jednej z największych samorządowych instytucji kultury w Polsce. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w firmach sektora prywatnego, ngo’sach i jednostkach sektora finansów publicznych. Zajmował się obsługą prawną (własna działalność oraz in-house) a także zarządzaniem, ewaluacją i rozliczaniem projektów unijnych. Ekspert i trener (co najważniejsze – praktyk) w zakresie prawa gospodarczego, prawa pracy, szeroko pojmowanych kwestii pomocy społecznej, prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych i prawa zamówień publicznych.

 

Miejsce szkolenia:

Do ustalenia.

 

Termin szkolenia:

Do ustalenia.

 

Czas trwania szkolenia:

8 godzin.

 

Godziny szkolenia:

09:00 – 17:00

 

Cena:

Do ustalenia w zależności od tego, jak liczna jest grupa.

 

Cena obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, notesy i długopisy firmowe, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. Możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji z Prowadzącym po szkoleniu. W przerwach: obiad, kawa, herbata, ciasto.

 

AM Creative Life | ul. Wola Radziszowska 622 | 32-053 Wola Radziszowska | woj. małopolskie | tel: 886046849 | e-mail: biuro@amcreativelife.pl