Zamówienia publiczne dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego

program szkolenia

termin: Do ustalenia

Jeden z ważniejszych elementów finansów publicznych stanowią zamówienia publiczne. Pracownicy pełniący funkcję bezpośrednio związaną z finansami publicznymi mają bardzo odpowiedzialne zadanie.

Opis

Zamówienia publiczne dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego

 

Wprowadzenie do szkolenia:

Jeden z ważniejszych elementów finansów publicznych stanowią zamówienia publiczne. Pracownicy pełniący funkcję bezpośrednio związaną z finansami publicznymi mają bardzo odpowiedzialne zadanie. Aby mu rzetelnie i solidnie sprostać, muszą być doskonale do tego przygotowani. Mnogość przepisów wynikających z Prawa zamówień publicznych stanowi nierzadko wymagania wobec osób do tego wydelegowanych, w postaci wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych wynikających z doświadczenia.

 

Szczegółowy opis szkolenia:

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w szeroko rozumianą tematykę zamówień publicznych. Kładziony jest nacisk na zapoznanie pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zasadami udzielania zamówień publicznych wynikających z Prawa zamówień publicznych. Na szkoleniu zapoznajemy z wytycznymi dotyczącymi poszczególnych trybów  postępowania, wyboru najkorzystniejszej oferty, czy najczęściej popełnianymi w tym względzie błędami. Ponadto poruszany jest temat zamówień współfinansowanych ze środków publicznych, czy ze środków unijnych. Szkolenie pozwoli uczestnikom być bardziej rzetelnymi oraz uświadomi o regułach prawnych, a także odpowiedzialności prawnej, które niewątpliwie wiążą się z realizacją zamówień publicznych.

 

Adresaci szkolenia:

Pracownicy sektora finansów publicznych, podmioty o podobnym charakterze lub kontrolowane w określony sposób przez jednostki sektora finansów publicznych, jeśli nabywają dostawy, roboty budowlane lub usługi. Ponadto zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką zamówień publicznych.

 

Nabywane kompetencje i umiejętności:

  • Poszerzenie wiedzy na temat zasad udzielania zamówień publicznych.
  • Zapoznanie się z najczęściej stosowanymi trybami postępowania w związku z realizacją zamówień publicznych.
  • Zapoznanie się z wzorami umów zawieranych przy realizacji zamówień publicznych.
  • Zapoznanie się z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.
  • Zapoznanie się ze skutkami prawnymi wiążącymi się z naruszeniem ustawy o prawie zamówień publicznych.
  • Zapoznanie się z konsekwencjami naruszenia przepisów przy udzielaniu zamówienia współfinansowanego ze środków unijnych.
  • Zapoznanie się z prawami i obowiązkami zamawiającego.
  • Nabycie umiejętności praktycznych w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia.
  • Nabycie umiejętności praktycznych w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty.
  • Nabycie umiejętności praktycznych związanych z organizacja zamówień publicznych w jednostce zamawiającej.

 

Zarys szkolenia:

Wprowadzenie.

Moduł I Zasady udzielania zamówień publicznych.

Moduł II Zakres przedmiotowy obowiązywania ustawy.

Moduł III Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia.

Moduł IV Najczęściej stosowane tryby postępowania.

Moduł V Wybór najkorzystniejszej oferty.

Moduł VI Umowy o zamówienia publiczne – cechy szczególne wynikające z prawa.

Moduł VII Obowiązki zamawiającego w zakresie udzielania zamówień publicznych do 30 tys. Euro.

Moduł VIII Wewnętrzna procedura udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. Euro.

Moduł IX Skutki błędów popełnianych przy udzielaniu zamówień publicznych do 30 tys. Euro.

Moduł X Zamówienia o wartości do 30 tys. euro współfinansowane ze środków publicznych w świetle zasad kwalifikowalności wydatków.

Moduł XI Konsekwencje naruszenia przepisów przy zamówieniu współfinansowanym ze środków unijnych.

Moduł XII Umowy o zamówienia publiczne – cechy szczególne.

Moduł XIII Środki ochrony prawne.

Moduł XIV Organizacja zamówień publicznych w jednostce zamawiającej.

Moduł XV Odpowiedzialność za naruszenie ustawy o prawie zamówień publicznych.

 

Szczegółowy plan szkolenia:

Moduł I

Zasady udzielania zamówień publicznych.

1)  Zasady wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.

2)  Zasady wynikające z wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

 

Moduł II

Zakres przedmiotowy obowiązywania ustawy.

1)   Definicja zamówienia publicznego.

2)   Progi kwotowe i związana z nimi procedura udzielania zamówień.

3)   Zamówienia o charakterze mieszanym.

4)   Zamówienia wyłączone spod rządów ustawy.

5)   Usługi społeczne.

 

Moduł III 

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia.

1)  Opis przedmiotu zamówienia, w tym przykłady błędów z kontroli (opis wskazujący na konkretny produkt lub konkretnego wykonawcę, opis poprzez wskazanie znaków towarowych, definiowanie równoważności ofert przez zamawiającego).

2)  Określenie wartości szacunkowej zamówienia i dzielenie zamówienia na części, w tym w szczególności dla zamówień współfinansowanych ze środków unijnych, przykłady błędów z kontroli (zaniechanie stosowania przepisów właściwych dla łącznej wartości szacunkowej poszczególnych części zamówienia, praktyczne skutki wytycznych UZP dotyczących odróżniania części zamówienia od odrębnego zamówienia, problem z prawidłowym oszacowaniem wartości robót dotyczących jednego przedsięwzięcia budowlanego ale odrębnych obiektów budowlanych, problem zamówienia nieplanowanego – czy jest odrębnym zamówieniem czy częścią większego zamówienia).

3)  Wybór trybu postępowania, w tym zamówienie z wolnej ręki udzielane monopoliście, zamówienie z wolnej ręki udzielane ze względu na wyjątkową sytuację, w tym ze względu na możliwość utraty dotacji, przykłady zamówień dla których UZP negatywnie zaopiniował możliwość stosowania trybu zapytania o cenę.

4)  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w tym przykłady błędów w jej treści.

5)  Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie, w tym przykłady błędów z kontroli (warunki utrudniające uczciwą konkurencję, formułowanie katalogu dokumentów niezgodnie z treścią rozporządzenia).

6)  Kryteria oceny ofert, w tym przykłady błędów z kontroli (niedookreślone, podmiotowe, dyskryminujące kryteria).

7)  Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.

8)  Ogłoszenie o zamówieniu, w tym przykłady błędów z kontroli.

 

Moduł IV

Najczęściej stosowane tryby postępowania.

1)   Terminy składania ofert.

2)   Udostępnianie i przekazywanie siwz.

3)   Wadium.

 

Moduł V

Wybór najkorzystniejszej oferty.

1)    Uzupełnianie dokumentów, w tym przykłady błędów z kontroli.

2)   Wykluczenie wykonawcy z postępowania – przyczyny i dokumentowanie wykluczenia, w tym przykłady błędów z kontroli i orzecznictwa.

3)   Definicja oferty, treść oferty.

4)   Termin złożenia oferty.

5)   Termin związania ofertą.

6)   Otwarcie ofert.

7)   Poprawianie omyłek w ofertach, w tym przykłady błędów z kontroli i orzecznictwa.

8)   Podrzucenie oferty, w tym przykłady błędów z kontroli i orzecznictwa.

9)   Rażąco niska cena.

10)  Zawiadomienie o wyniku postępowania.

11)  Unieważnienie postępowania.

12)  Zawarcie umowy.

13)  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 

Moduł VI

Umowy o zamówienia publiczne – cechy szczególne wynikające z prawa.

1)   Zakres świadczenia wykonawcy, w tym przykłady błędów z kontroli.

2)   Okres, na jaki można zawrzeć umowę.

3)   Zmiany umowy, w tym przykłady błędów z kontroli.

 

Moduł VII

Obowiązki zamawiającego w zakresie udzielania zamówień publicznych do 30 tys. Euro.

1)   Ustawy o finansach publicznych, w tym zasady oszczędności, skuteczności, efektywności dokonywania wydatków.

2)  Ustawy Prawo zamówień publicznych.

3)  Rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach, obejmujących m.in. łączną wartość zamówień udzielonych na podstawie wyłączenia z art. 4 pkt 8 PZP.

4)  Zasad kwalifikowalności wydatków dotyczących projektów unijnych.

 

Moduł VIII

Wewnętrzna procedura udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. Euro

1)  Sens tworzenia regulaminów (procedur) udzielania zamówień publicznych do 30 tys. Euro.

2)  Obowiązki poszczególnych pracowników w zakresie planowania, realizacji i dokumentowania postępowania, w tym problem prawidłowego powierzania pracownikom czynności w zakresie zamówień publicznych przez kierownika jednostki.

3)  Minimalne formalności stosowane przy wyborze wykonawcy – jak uniknąć nadmiernego formalizmu i jednocześnie zarzutów o niegospodarność? Jak poprawnie oceniać i wybierać oferty? Jako dokumentować wybór wykonawcy i ocenę ofert?

4)  Weryfikacja rażąco niskiej ceny – obowiązek czy wyraz ostrożności?

5)  Zakres stosowania umów w formie pisemnej – analiza istotnych postanowień, problem zmiany umowy o zamówienia publiczne do wartości 30 000 euro.

6)  Zastosowanie w zamówieniach publicznych dokumentowej formy czynności prawnych (mail, fax).

7)   Zapewnienie jawności postępowania w celu realizacji zasady równego dostępu do środków publicznych – optymalne rozwiązania dotyczące komunikacji z wykonawcami.

8)  Analiza istotnych postanowień regulaminu i stosowanych formularzy.

9)  Korzystanie ze strony e-Katalogi (stworzona przez UZP bezpłatna internetowa platforma zakupowa łącząca przedsiębiorców i sektor administracji publicznej.

 

Moduł IX

Skutki błędów popełnianych przy udzielaniu zamówień publicznych do 30 tys. Euro.

1)   Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

2)   Odpowiedzialność dyscyplinarna.

3)   Odpowiedzialność karna.

4)   Korekty finansowe w projektach unijnych za realizację wydatków z naruszeniem zasad przejrzystości i konkurencyjności w udzielaniu zamówień publicznych.

 

Moduł X

Zamówienia o wartości do 30 tys euro współfinansowane ze środków publicznych w świetle zasad kwalifikowalności wydatków.

1)   Zasada konkurencyjności dla zamówień o wartości ponad 50 000 PLN netto.

2)   Rozeznanie rynku dla zamówień o wartości od 20 000 PLN netto do 50 000 PLN netto.

 

Moduł XI

Konsekwencje naruszenia przepisów przy udzielaniu zamówienia współfinansowanego ze środków unijnych.

1)   Korekty finansowe.

2)   Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

Moduł XII

Umowy o zamówienia publiczne – cechy szczególne.

1)   Okres, na jaki można zawrzeć umowę.

2)   Zmiany umowy.

3)   Szczególny przypadek odstąpienia od umowy.

4)   Unieważnienie umowy.

5)   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

 

Moduł XIII

Środki ochrony prawne.

1)   Odwołanie.

2)   Skarga podmioty uprawnione do wnoszenia, opłata.

 

Moduł XIV

Organizacja zamówień publicznych w jednostce zamawiającej.

1)   Podział kompetencji między kierownika zamawiającego i komisję przetargową.

2)   Zespół do nadzoru nad realizacją zamówienia.

 

Moduł XV

Odpowiedzialność za naruszenie ustawy o prawie zamówień publicznych.

1)   Odpowiedzialność na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych.

2)   Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

3)   Odpowiedzialność karna, w tym za zmowę przetargową.

 

Metody i techniki wykorzystywane podczas szkolenia:

Prezentacja multimedialna, interaktywny wykład, case study, ćwiczenia oraz możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

 

Sylwetka Prelegenta:

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek Prawo oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UW. Radca prawny, aktualnie kierownik działu prawnego i zamówień publicznych jednej z największych samorządowych instytucji kultury w Polsce. Doświadczenia zawodowe zdobywał pracując w firmach sektora prywatnego, ngo’sach i jednostkach sektora finansów publicznych. Zajmował się obsługą prawną (własna działalność oraz in-house) a także zarządzaniem, ewaluacją i rozliczaniem projektów unijnych. Ekspert i trener (co najważniejsze – praktyk) w zakresie prawa gospodarczego, prawa pracy, szeroko pojmowanych kwestii pomocy społecznej, prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych i prawa zamówień publicznych.

 

Miejsce szkolenia:

Hotel Fero Express ***
Ul. Bolesława Śmiałego 60, 30-398 Kraków
telefon: 12 390 09 00

 

Termin szkolenia:

Do ustalenia.

 

Czas trwania szkolenia:

10 x 45 minut (8 godzin zegarowych)

 

Godziny szkolenia:

Do ustalenia.

 

Cena:

Do ustalenia w zależności od tego, jak liczna jest grupa.

 

Cena obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, notesy i długopisy firmowe, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. Możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji z Prowadzącym po szkoleniu. W przerwach: obiad, kawa, herbata, ciasto.

AM Creative Life | ul. Wola Radziszowska 622 | 32-053 Wola Radziszowska | woj. małopolskie | tel: 886046849 | e-mail: biuro@amcreativelife.pl