Ustrój samorządowy i finanse publiczne

program szkolenia

termin: do ustalenia

Celem szkolenia jest podjęcie tematyki podziału zadań i kompetencji w zakresie funkcjonowania samorządów. Ponadto poruszana jest tematyka finansów publicznych, a także odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Opis

USTRÓJ SAMORZĄDOWY I FINANSE PUBLICZNE

 

Wprowadzenie do szkolenia:

Ustrój samorządowy wynikający z reformy administracyjnej, która weszła w życie w 1999 roku przeszedł wiele nowelizacji. Jest on opisany w Konstytucji RP, a szczegółowe opisy ustroju można znaleźć w poszczególnych ustawach o samorządach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz o administracji rządowej w województwie. Z kolei odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest odpowiedzialnością o bardzo specyficznym charakterze. Zgodnie z orzecznictwem sądowo-administracyjnym, procedury w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych są szczególnym postępowaniem administracyjnym, a rozstrzygnięcia zapadające w tym postępowaniu mają niewątpliwie charakter szczególnych działań administracyjnych.

 

Szczegółowy opis szkolenia:

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu działalności samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem Konstytucyjnej regulacji. Ponadto na szkoleniu podejmowany jest temat organizacji, a także organów jednostek samorządu oraz zasad ich działania w świetle zmian ustrojowych wprowadzonych do nowej kadencji organów samorządu terytorialnego. Celem szkolenia jest także przekazanie wiedzy oraz przekazanie umiejętności praktycznych z zakresu odpowiedzialności pracownika jednostki sektora finansów publicznych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

Adresaci szkolenia:

Pracownicy Administracji Rządowej i Samorządowej, Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Pracownicy Starostw Powiatowych, Pracownicy Urzędów Marszałkowskich, Pracownicy Urzędów Wojewódzkich, Pracownicy Inspektoratów Wojewódzkich, Pracownicy Placówek Oświatowych i Zespołów Obsługi Finansowej Oświaty, osoby prywatne i wszyscy zainteresowani pogłębieniem wiedzy na temat ustroju samorządowego.

 

Nabywane kompetencje i umiejętności:

 • Nabycie ogólnej wiedzy na temat samorządu terytorialnego w systemie ustrojowym Państwa.
 • Poszerzenie wiedzy o konstytucyjnej koncepcji samorządu.
 • Zapoznanie się z zależnościami wynikającymi z relacji samorząd  administracja publiczna.
 • Poszerzenie wiedzy na temat zasad obowiązujących w ramach funkcjonowania samorządu terytorialnego.
 • Zapoznanie z ustrojem wewnętrznym jednostek samorządu terytorialnego.
 • Zapoznanie z zadaniami i kompetencjami poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.
 • Zapoznanie z zasadami nadzoru nad samorządem.
 • Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi ustawy o finansach publicznych.
 • Poszerzenie wiedzy na temat osób ponoszących odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Poszerzenie wiedzy na temat naruszenia dyscypliny finansów publicznych w poszczególnych aspektach.
 • Poznanie procedury postępowania w przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 • Poszerzenie wiedzy na temat kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Poznanie procedury postępowania przypadku przedawnienia lub ukarania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Zapoznanie z przykładami orzecznictwa w przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 

Zarys szkolenia:

Moduł I Wprowadzenie.

Moduł II Zasady jednostek samorządu terytorialnego.

Moduł III Pojęcie i rodzaje administracji samorządowej.

Moduł IV Podstawy normatywne funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Moduł V Zadania i kompetencje gmin.

Moduł VI Nadzór nad samorządem.

Moduł VII Pojęcie finansów publicznych.

Moduł VIII Źródła prawa finansowego.

Moduł IX Sektor finansów publicznych.

Moduł X Pojęcie i rodzaje środków publicznych.

Moduł XI Wydatki publiczne.

Moduł XII Plan finansowy jako podstawa prowadzenia gospodarki finansowej.

Moduł XIII Budżet zadaniowy jako plan finansowy w układzie zadaniowym.

Moduł XIV Finanse publiczne Unii Europejskiej.

Moduł XV Zasady gospodarki budżetowej określone w ustawie o finansach publicznych.

Moduł XVI Kontrola gospodarki finansowej.

Moduł XVII Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

Szczegółowy plan szkolenia:

Część I

Ustrój samorządowy i wynikający z niego podział zadań i kompetencji ze szczególnym uwzględnieniem pozycji gminy.

 

Moduł I

Wprowadzenie.

1) Pojęcie i rodzaje samorządu.

2) Koncepcje samorządu.

3) Konstytucyjna definicja samorządu.

4) Kategorie samorządu.

5) Pozycja ustrojowa gminy.

6) System dopełnień.

7) Samorząd a administracja publiczna.

 

Moduł II

Zasady jednostek samorządu terytorialnego.

1) Zasada praworządności.

2) Zasada samodzielności.

3) Nadzór nad samorządem.

4) Zasada równości i niezależności.

5) Zasada jawności.

6) Zasada zespolenia.

 

Moduł III

Pojęcie i rodzaje administracji samorządowej.

1) Zadania rządowe.

2) Zadania samorządowe.

3) Klasyfikacja zadań.

 

Moduł IV

Podstawy normatywne funkcjonowania samorządu terytorialnego.

1) Źródła prawa samorządu terytorialnego.

2) Ustrój wewnętrzny jednostek samorządu terytorialnego.

3) Organy prawodawcze.

4) Organy wykonawcze.

5) Urząd jednostki samorządu terytorialnego.

6) Jednostki pomocnicze.

 

Moduł V

Zadania i kompetencje gmin.

1) Zadania i kompetencje gmin.

2) Zadania administracji świadczącej i decyzyjnej.

 

Moduł VI

Nadzór nad samorządem.

1) Cele i funkcje sprawowania nadzoru.

2) Kompetencje nadzorcze.

3) Wojewoda, jako organ nadzoru według Konstytucji.

4) Regionalna Izba Obrachunkowa, jako organ nadzoru według Konstytucji.

5) Prezes rady Ministrów, jako organ nadzoru według Konstytucji.

6) Inne organy korzystające z kompetencji nadzorczych.

 

Część II

Wprowadzenie do tematyki finansów publicznych.

 

Moduł VII

Pojęcie finansów publicznych.

1) Środki publiczne w dyspozycji podmiotów publicznych (jednostek samorządu terytorialnego, państwa oraz organizacji międzynarodowych).

2) Publiczna gospodarka finansowa: gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych.

3) Prawo finansowe jako zasady publicznej gospodarki finansowej.

 

Moduł VIII

Źródła prawa finansowego.

 

Moduł IX

Sektor finansów publicznych.

1) Jednostki sektora finansów publicznych.

2) Jednostki sektora publicznego, a nienależące do s.f.p.

3) Podstawowe wartości makroekonomiczne.

4) Formy organizacyjno-prawne j.s.f.p.

 

Moduł X

Pojęcie i rodzaje środków publicznych.

1) Rodzaje dochodów i przychodów budżetowych.

2) Rodzaje wydatków i rozchodów budżetowych.

3) Przychody i koszty j.s.f.p.

 

Moduł XI

Wydatki publiczne.

1) Ekonomiczne grupy wydatków.

2) Wydatki bieżące i majątkowe.

3) Subwencja ogólna.

4) Dotacje (podmiotowe, przedmiotowe, celowe).

5) Dofinansowanie ze źródeł zagranicznych.

 

Moduł XII

Plan finansowy jako podstawa prowadzenia gospodarki finansowej.

1) Budżet państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego (forma prawna, cechy i struktura budżetu, roczność a wydatki niewygasające, jednostronna.

2) Dyrektywność po stronie wydatkowej).

3) Procedura projektowania, uchwalania, wykonywania i kontroli wykonania budżetu.

4) Klasyfikacja budżetowa (części, działy, rozdziały i paragrafy).

5) Wieloletnie plany finansowe na poziomie państwa oraz JST.

6) Plan finansowy jednostki budżetowej: projektowanie, zatwierdzanie, przyjmowanie, wykonywanie, zmiany i sprawozdawczość.

7) Inne plany finansowe.

8) Plan finansowy jako upoważnienie do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków.

 

Moduł XIII

Budżet zadaniowy jako plan finansowy w układzie zadaniowym.

1) Element nowego zarządzania w sektorze publicznym.

2) Układ zadaniowy j.s.f.p. reprezentowanych na szkoleniu.

 

Moduł XIV

Finanse publiczne Unii Europejskiej.

1) Wieloletnia perspektywa finansowa 2014-2020.

2) Roczny budżet UE (źródła dochodów i podstawowe wielkości, w tym składka Polski).

3) Wydatki na politykę spójności i konkurencyjności, wspólną politykę rolną oraz pozostałe grupy wydatków.

4) Fundusze strukturalne (Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Fundusz Spójności oraz wspólnotowe instrumenty finansowe.

 

Moduł XV

Zasady gospodarki budżetowej określone w ustawie o finansach publicznych.

1) Upoważnienie do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków publicznych.

2) Zasady dokonywania wydatków publicznych (legalność, planowość, celowość, efektywność, skuteczność, terminowość i uprzedniość umów.

3) Równy dostęp do realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych (zlecanie zadań publicznym organizacjom pozarządowym, wybór wykonawcy zamówienia publicznego).

4) Umowa jako podstawa powierzenia (finansowania lub wsparcia) realizacji zadania lub udzielenia zamówienia publicznego.

 

Moduł XVI

Kontrola gospodarki finansowej.

1) Kontrola wewnętrzna (cele i zakres kontroli zarządczej, kontrola finansowa).

2) Kontrola zewnętrzna (Najwyższa Izba Kontroli, Regionalna Izba Obrachunkowa, dysponenci środków).

3) Audyt wewnętrzny.

 

Moduł XVII

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

1) Zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

2) Najistotniejsze zmiany wprowadzone w 2017 w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

3) Obszary naruszeń dyscypliny finansów publicznych.

4) Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i przesłanki ich stosowania.

5) Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów.

 

Metody i techniki wykorzystywane podczas szkolenia:

Prezentacja multimedialna, interaktywny wykład, studium przypadków oraz możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

 

Sylwetka Prowadzącego:

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek Prawo oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UW. Radca prawny, aktualnie kierownik działu prawnego i zamówień publicznych jednej z największych samorządowych instytucji kultury w Polsce. Doświadczenia zawodowe zdobywał pracując w firmach sektora samorządowego, prywatnego, ngo’sach i jednostkach sektora finansów publicznych. Zajmował się obsługą prawną (własna działalność oraz in-house), a także zarządzaniem, ewaluacją i rozliczaniem projektów unijnych. Ekspert i trener (co najważniejsze – praktyk) w zakresie prawa gospodarczego, prawa pracy, szeroko pojmowanych kwestii pomocy społecznej, prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych i prawa zamówień publicznych.

 

Miejsce szkolenia:

Do ustalenia.

 

Termin szkolenia:

Do ustalenia.

 

Czas trwania szkolenia:

6,5 godziny.

 

Godziny szkolenia:

Do ustalenia.

 

Cena:

Do ustalenia w zależności od tego, jak liczna jest grupa.

Cena obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, notesy i długopisy przydatne na szkoleniu, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z prowadzącym. Usługi cateringowe płatne dodatkowo w zależności od specyfikacji zamówienia.

AM Creative Life | ul. Wola Radziszowska 622 | 32-053 Wola Radziszowska | woj. małopolskie | tel: 886046849 | e-mail: biuro@amcreativelife.pl