Zadania i kompetencje Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych w zakresie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych

390 

Opis

Cele szkolenia:

 • Podniesienie kwalifikacji członków GKRPA.
 • Budowanie współpracy z lokalną społecznością.
 • Wyegzekwowanie należności z udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności do osób, które zajmują się kontrolą punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Na szkolenie zapraszamy również kandydatów do bycia członkiem GKRPA.

 

Zarys szkolenia:

Moduł 1. Cele Narodowego Programu Trzeźwości (30 minut).

Moduł 2. Polskie problemy alkoholowe.

 • Skala spożycia alkoholu na świecie, w Europie i w Polsce na podstawie raportu WHO – „Global Status Report on Alkohol and Health 2018”.
 • Straty fizyczne i społeczne spowodowane spożywaniem alkoholu.
 • Dostępność ekonomiczna alkoholu.
 • Zgony z powodu zatrucia alkoholem.
 • FAS – Płodowy Zespół Alkoholowy i FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych – skala problemu.

Moduł 3. Zasady Kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz praktyczne elementy działań GKRPA w tym zakresie.

 • Podstawy prawne: Art.18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz 2277) – określający zakres przedmiotowy oraz podmioty uprawnione do jej przeprowadzania; przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292) określające tryb i warunki przeprowadzania kontroli.
 • Ogólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa.
 • Upoważnienie do kontroli.
 • Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli.
 • Protokół kontroli punktu sprzedaży napojów alkoholowych.
 • Dokumenty potwierdzające prawidłowość złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.
 • Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.
 • Faktury zakupu towarów.
 • Ewidencje sprzedaży.
 • Ewidencje zakupu.
 • Deklaracje VAT-7.
 • Spis z natury.
 • Oświadczenie o stosowanej marży na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Możliwie błędy i uchybienia ze strony przedsiębiorców oraz sposoby ich wykrywania.
 • Metodyka sprawdzania oświadczeń o wysokości obrotu rodzajami napojów alkoholowych.
 • Współpraca z punktami sprzedaży alkoholu.
 • Budowanie gminnego środowiska wsparcia GKRPA.
 • Wzory dokumentów formalno-prawnych w procesie kontroli punktów sprzedaży.

Moduł 4. Wpływ reklamy i marketingu na spożycie alkoholu wśród dzieci i młodzieży.

 • Reklama i marketing napojów alkoholowych – przykłady takich działań.
 • Zapisy o reklamie w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 • Kiedy reklama alkoholu jest legalna, a kiedy nie.
 • Manipulacje naszym punktem widzenia – przykłady.
 • Zagrożenia płynące z reklamy alkoholu.

 

Metody i techniki wykorzystywane podczas szkolenia:

Prezentacja multimedialna, interaktywny wykład, studium przypadków oraz możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

 

Sylwetka prowadzącego:

mgr. Andrzej Wojciechowski – mgr. psychologii, pracownik samorządowy, przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA, członek Zespołu Roboczego PARPA opracowującego technologię szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych, certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Absolwent Szkoły Trenerów przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie oraz absolwent Studium Pomocy Psychologicznej przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym w Warszawie. Ukończył m. in. następujące szkolenia:

  „Führungsstile” zorganizowane przez Voss + Partner w Hamburgu,
  „Training the trainers alcohol advocacy course” zorganizowane przez Generalitat de  Catalunya  w  Barcelonie,
  „Promoting healthy behavior: Intervention Mapping” zorganizowane przez Maastricht Univeristy w Holandii.

Wykładowca w Ponadregionalnej Szkole Liderów Młodzieżowych w Mikołowie, członek The European Society for Prevention Research oraz European Public Health Association. Ambasador kampanii „Too Young To Drink”. Posiada wieloletnie doświadczenie  w prowadzeniu szkoleń dla GKRPA i innych grup zawodowych. Autor wielu publikacji prasowych i artykułów w „Świecie Problemów”.

 

Miejsce szkolenia:

Kraków (dokładna lokalizacja zostanie podana na 7 dni przed szkoleniem).

 

Termin szkolenia:

Zostanie podany wkrótce

 

Godziny szkolenia:

10:00 – 17:00

 

Cena szkolenia:

390,00 zł/os

 

Cena obejmuje:

Udział w szkoleniu, wyżywienie, materiały szkoleniowe, długopisy i notesy firmowe, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z prowadzącym po szkoleniu.

 

Gwarancją rezerwacji miejsca jest potwierdzenie wpłaty. Za uczestnictwo w szkoleniu wystawiana jest faktura VAT. Liczba miejsc ograniczona.

 

Nr konta do wpłat: Alior Bank 09 2490 0005 0000 4500 2154 3431 

 

Zapraszamy do kontaktu

AM Creative Life Anna Maślanka

Wola Radziszowska 622

32-053 Wola Radziszowska

+48 886 046 849, +48 516 147 633

biuro@amcreativelife.pl