Regulamin

 

Regulamin

REGULAMIN świadczenia usług szkoleniowych AM Creative Life

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług przez firmę AM Creative Life, warunki zawierania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Zamawiając usługę, Uczestnik/ Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez AM Creative Life, a także deklaruje, że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.
 3. W razie zawarcia z Zamawiającym umowy indywidualnej, stosuje się odpowiednio zapisy regulaminu.

 

§2

Definicje użyte w regulaminie

 1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
 2. AM Creative Life – oznacza firmę szkoleniowo-doradczą, z siedzibą w Woli Radziszowskiej 622,  NIP: 9442259248, REGON: 369894017, wpisaną do Rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Kurs – cykl edukacyjnych zajęć, służących zdobyciu wiedzy i umiejętności (np. zawodowych) w określonym zakresie prowadzony z użyciem różnych metod oraz mający różne formy.
 4. Szkolenie – każda usługa szkoleniowa świadczona przez AM Creative Life, prowadzona z użyciem różnych metod oraz mająca różne formy.
 5. Szkolenie otwarte – usługi szkoleniowe dostępne dla każdej osoby zainteresowanej, która prześle zgłoszenie w określonym terminie. Możliwość wzięcia udziału w szkoleniu otwartym zależna jest od dostępności miejsc na takim szkoleniu w chwili otrzymania zgłoszenia przez AM Creative Life.
 6. Szkolenie zamknięte – usługa zorganizowana dla Zamawiającego, na którą została przez niego zgłoszona grupa zainteresowanych osób gwarantująca rentowność i sens realizacji przedsięwzięcia, która zostanie zrealizowana w ustalonym terminie, na podstawie indywidualnej umowy.
 7. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna, która zdecydowała zgłosić osobę, bądź osoby delegowane do udziału w kursie lub szkoleniu, z którym AM Creative Life może zawrzeć umowę indywidualną.
 8. Uczestnik – osoba, którą Zamawiający skierował do udziału w kursie lub szkoleniu organizowanym przez AM Creative Life, a także osoba, która zgłosiła się na kurs lub szkolenie otwarte.
 9. Zgłoszenie – oświadczenie woli Uczestnika o zawarciu umowy z AM Creative Life o przeprowadzenie kursu lub szkolenia, składane na formularzu udostępnionym przez AM Creative Life, lub za pośrednictwem rozmowy telefonicznej.
 10. Formularz zamówienia – dokument wypełniony wg wzoru przekazanego przez AM Creative Life, który Zamawiający przesyła w celu zgłoszenia udziału Uczestnika/-ów w kursie lub szkoleniu.
 11. Potwierdzenie udziału – dokument, który przesyłany jest drogą elektroniczną przez AM Creative Life do Zamawiającego w odpowiedzi na zgłoszenie.
 12. Oferta – propozycja usług szkoleniowych, zawierająca zakres i warunki usług dla Zamawiającego, albo oferta znajdująca się na stronie internetowej AM Creative Life w odniesieniu dla kursów i szkoleń otwartych – zawierająca zakres i warunki tych kursów i szkoleń.
 13. Umowa indywidualna – dokument na mocy którego AM Creative Life i Zamawiający akceptują warunki przedstawione w ofercie, na podstawie której przeprowadzane jest kurs lub szkolenie i wystawiona jest faktura.
 14. Dyplom ukończenia kursu lub szkolenia – dokument potwierdzający uczestnictwo w kursie lub szkoleniu, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela AM Creative Life, który otrzymuje Uczestnik na/po zakończeniu kursu lub szkolenia.
 15. Trener – osoba prowadząca kurs lub szkolenie.

 

§3

Zgłoszenie i udział w kursie lub szkoleniu otwartym

 1. Kursy i szkolenia otwarte realizowane są jedynie wówczas, gdy zbierze się minimalna grupa osób, tj. min. 5 osób.
 2. Warunkami uczestnictwa w kursie lub szkoleniu są: zgłoszenie uczestnictwa w kursie lub szkoleniu, zgodnie z zasadami wskazanymi w punktach poniższych, oraz uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanymi przez AM Creative Life, na rachunek wskazany w dokumencie potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia.
 3. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.amcreativelife.pl, jak i poprzez przesłanie wypełnionego formularza bezpośrednio na adres: biuro@amcreativelife.pl, z tym zastrzeżeniem, że jeśli w ofercie wskazano inny adres – zgłoszenia należy kierować na adres wskazany w ofercie. Zgłoszenia można dokonać także przez telefon, z tym zastrzeżeniem, że zgłoszenie telefoniczne dla jego prawnej skuteczności wymaga potwierdzenia mailowego ze strony AM Creative Life.
 4. Przesyłając wypełnione zgłoszenie, Uczestnik zawiera umowę o świadczenie usług, której integralną część stanowią postanowienia niniejszego regulaminu. Dokonując zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 5. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa najpóźniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia kursu lub szkolenia. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w miarę dostępności miejsc, z tym zastrzeżeniem, że nie ma wówczas możliwości rezygnacji z udziału w kursie lub szkoleniu.
 6. Za datę wpływu zgłoszenia uznaje się dzień jego wpływu do skrzynki e-mailowej AM Creative Life, bądź dzień rozmowy telefonicznej w przypadku zgłoszenia przez telefon.
 7. AM Creative Life zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszeń kierowanych przez podmioty, lub osoby prowadzące działalność konkurencyjną wobec AM Creative Life.

 

§4

Rezygnacja z udziału w kursie lub szkoleniu otwartym

 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu otwartym na zasadach i warunkach wskazanych w punktach poniżej.
 2. Rezygnacji z udziału w kursie lub szkoleniu otwartym Uczestnik dokonuje poprzez skierowanie na adres e-mail AM Creative Life swojego oświadczenia o rezygnacji. Brak uiszczenia opłaty za kurs czy szkolenie nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w kursie lub szkoleniu.
 3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w kursie lub szkoleniu otwartym:
 1. a) gdy AM Creative Life otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 7 dnia przed dniem rozpoczęcia kursu lub szkolenia, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział w kursie lub szkoleniu;
 2. b) gdy AM Creative Life otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym terminem kursu lub szkolenia, przysługuje prawo zatrzymania całej otrzymanej wpłaty. Jeżeli opłata nie została jeszcze dokonana, Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty podanej przez AM Creative Life, na wskazany numer konta, w terminie najpóźniej do dnia rozpoczęcia kursu lub szkolenia;
 3. c) gdy Organizator nie otrzyma od Uczestnika oświadczenia o rezygnacji, a Uczestnik nie będzie uczestniczył w kursie lub szkoleniu, AM Creative Life przysługuje prawo zatrzymania całej otrzymanej wpłaty. Jeżeli opłata nie została jeszcze dokonana, Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty podanej przez AM Creative Life, na wskazany numer konta, w terminie 7 dni od daty odbycia się kursu lub szkolenia.
 4. Dopuszczalna jest zmiana Uczestnika kursu lub szkolenia przez Uczestnika dotychczas zgłoszonego i jest ona nieodpłatna. W takiej sytuacji Uczestnik ma obowiązek powiadomić o tym AM Creative Life niezwłocznie, najpóźniej na 2 dni przed dniem rozpoczęcia kursu lub szkolenia i dokonać nowego zgłoszenia. Do nowego Uczestnika (zgłoszonego w miejsce rezygnującego) stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu. Po upływie wskazanego w zdaniu drugim terminu, zmiana Uczestnika kursu lub szkolenia jest niedopuszczalna.

 

§5

Płatność za kurs lub szkolenie otwarte

 1. Informacje dotyczące płatności za uczestnictwo w kursie lub szkoleniu są zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.amcreativelife.pl oraz w treści wiadomości elektronicznej przesłanej przez AM Creative Life, stanowiącej potwierdzenie udziału w kursie lub szkoleniu oraz zawarcie umowy.
 2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot – Uczestnik kursu lub szkolenia.
 3. Płatność za kurs lub szkolenie powinna wpłynąć na konto AM Creative Life najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zgłoszenia, przy czym za datę otrzymania potwierdzenie zgłoszenia należy rozumieć datę nadania potwierdzenia przez AM Creative Life na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.

 

§6

Odwołanie kursu lub szkolenia otwartego przez AM Creative Life

 1. AM Creative Life zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu czy szkolenia, lub odwołania kursu czy szkolenia w terminie najpóźniej do 3 dni przed planowaną datą kursu lub szkolenia w przypadkach niezależnych od AM Creative Life, a w szczególności gdy nie zbierze się minimalna ilość osób niezbędna dla realizacji kursu lub szkolenia.
 2. AM Creative Life zastrzega sobie prawo do odwołania kursu lub szkolenia w dniu ich rozpoczęcia, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, lub okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie kursu lub szkolenia w zaplanowanym terminie, niezależnych od AM Creative Life. AM Creative Life zobowiązuje się do udzielenia Uczestnikowi informacji o najbliższym terminie kursu lub szkolenia.
 3. W przypadku odwołania kursu lub szkolenia przez AM Creative Life, Zamawiający lub Uczestnik otrzymuje taką informację drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną. Wpłacone kwoty zwracane są na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego lub Uczestnika, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odwołania kursu lub szkolenia, lub za zgodą Zamawiającego/Uczestnika przekazywane na poczet innego terminu tego samego, lub innego kursu lub szkolenia organizowanego przez firmę AM Creative Life.

 

§7

Zgłoszenie udziału w szkoleniu zamkniętym

 1. Podstawą zgłoszenia na kurs lub szkolenie zamknięte jest wysłanie wypełnionego i podpisanego (wraz z pieczęcią firmy w przypadku zgłoszenia przez jednostkę organizacyjną) scanu formularza zamówienia na adres email: biuro@amcreativelife.pl.
 2. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia do udziału w kursie lub szkoleniu zamkniętym, Zamawiającemu wystawione zostaje potwierdzenie udziału zgłoszonych osób, które to potwierdzenie zostaje odesłane na kontakt wskazany w formularzu zamówienia, nie później niż w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu formularza zamówienia.
 3. Zmiana zakresu kursu lub szkolenia i warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§8

Cena kursu lub szkolenia

 1. W zamian za przeprowadzenie kursu lub szkolenia AM Creative Life przysługuje wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową.
 2. Co do zasady, wynagrodzenie zostanie zapłacone na podstawie faktury proforma wystawionej przez AM Creative Life przed realizacją kursu lub szkolenia.
 3. Do łącznej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności przelewem na konto firmy podane przy zgłoszeniu się na kurs lub szkolenie.
 5. Zamawiający upoważnia AM Creative Life do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.
 6. AM Creative Life zobowiązuje się wystawić fakturę za realizację zlecenia, co do zasady, w ciągu 7 dni od daty zakończenia kursu lub szkolenia.
 7. Cena podana przy każdym kursie lub szkoleniu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia/ dokonania zgłoszenia. AM Creative Life zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również wycofania poszczególnych kursów lub szkoleń bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen, lub oferty nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.
 8. Uczestnik kursu lub szkolenia otwartego ma prawo do rabatów określonych na stronie www.amcreativelife.pl .

 

§9

Realizacja i przebieg szkolenia

 1. Kursy i szkolenia realizowane są wg programu oraz na warunkach umieszczonych na stronie internetowej AM Creative Life oraz zawartych w zamówieniu, lub umowie.
 2. AM Creative Life zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji kursu lub szkolenia w terminie do 2 dni przed rozpoczęciem kursu lub szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca kursu lub szkolenia, harmonogramu, terminu, prowadzącego zajęcia, a także jego agendy.
 3. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych kursów czy szkoleń przez Uczestników jest zabronione.
 4. Kurs i szkolenie odbywa się z poszanowaniem zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.
 5. Do obowiązków AM Creative Life należy zapewnienie wykwalifikowanego specjalisty do przeprowadzenia kursu lub szkolenia.
 6. Doboru metod oraz formy prowadzenia kursu lub szkolenia, a także jego tempa i przebiegu dokonuje Trener, dostosowując je do tematu zajęć oraz grupy szkoleniowej.
 7. AM Creative Life dołoży należytej staranności, aby kurs lub szkolenie było poprowadzone zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i tematyką, z tym zastrzeżeniem, że nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie pełnej tematyki kursu czy szkolenia w sytuacji, w której na taką realizację nie pozwalają potrzeby grupy szkoleniowej.
 8. Po zakończeniu kursu lub szkolenia każdy Uczestnik otrzyma dyplom poświadczający udział w kursie lub szkoleniu.

 

§10

Materiały szkoleniowe

 1. AM Creative Life zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
 2. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia kursu czy szkolenia i upublicznione przez AM Creative Life można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych, z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. AM Creative Life nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia kursu lub szkolenia.
 3. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek kursu czy szkolenia do celów komercyjnych, lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody AM Creative Life.

 

§11

Dane osobowe

Informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest AM Creative Life, z siedzibą w Woli Radziszowskiej 622, 32-053 Wola Radziszowska. W każdej chwili mogą Państwo się skontaktować z nami w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@amcreativelife.pl, pod numerem telefonu +48 886 046 849.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),
  • przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),
  • wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą),(jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:
  • ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
  • jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;
  • w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;
  • w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
  • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;
  • aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;
  • jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 

§12

Prawa stron

 1. Uczestnik, lub Zamawiający ma prawo oczekiwać, że: zostaną spełnione założone cele kursu lub szkolenia; zostaną zapewnione adekwatne do prowadzenia kursu lub szkolenia warunki pracy (o ile za organizację szkolenia odpowiada AM Creative Life); prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych oraz dobierze metody adekwatne do tematyki kursu czy szkolenia oraz wszystkich Uczestników szkolenia; w czasie szkolenia zostaną zrealizowane umówione treści, przy czym Uczestnik jest świadomy, że pełna ich realizacja zależy od dynamiki grupy szkoleniowej, co jest okolicznością niezależną od AM Creative Life; zostaną spełnione pozostałe formalne warunki umowy.
 2. AM Creative Life ma prawo oczekiwać, że: Uczestnicy kursu czy szkolenia w pełni zaangażują się w proces kształcenia; Uczestnicy będą brali czynny udział w przygotowanych przez trenera zadaniach i ćwiczeniach; Uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie kursu lub szkolenia zasad; Uczestnicy będą przestrzegać zasad prowadzenia kursu lub szkolenia, w tym zachowają poufność; Uczestnicy wypełnią rzetelnie ocenę przebiegu kursu lub szkolenia; zostaną spełnione pozostałe formalne warunki umowy.

 

§13

Postępowanie reklamacyjne

 1. Uczestnik/ Zamawiający ma prawo złożyć reklamację, jeśli ma zastrzeżenia do kwestii zawartych w § 12 pkt 1.
 2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej i przesłać ją na adres AM Creative Life w terminie 7 dni od realizacji ostatniego dnia szkoleniowego.
 3. Reklamacja przesłana po wskazanym wyżej terminie zostanie pozostawiona bez rozpoznania, o czym Uczestnik/ Zamawiający zostanie poinformowany mailem na adres wskazany w zgłoszeniu/ formularzu zamówienia.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dokładne określenie kursu lub szkolenia, którego reklamacja dotyczy; wskazanie konkretnych argumentów na uzasadnienie zarzutów przedstawionych w reklamacji; propozycje formy zadośćuczynienia ze strony AM Creative Life.
 5. AM Creative Life rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do siedziby biura w formie wskazanej w pkt 2 oraz poinformuje Uczestnika/ Zamawiającego o jej wyniku mailem wysłanym na adres wskazany w zgłoszeniu/ formularzu zamówienia.
 6. Reklamacja może zostać uwzględniona w całości albo w części, albo AM Creative Life może odmówić jej uwzględnienia.
 7. W sytuacji gdy reklamacja zostanie uznana w części, lub w całości, AM Creative Life może zaproponować Uczestnikowi/ Zamawiającemu następujące formy zadośćuczynienia: realizacja dodatkowej formy wsparcia (kurs, szkolenie, coaching, doradztwo); obniżenie pierwotnie założonej ceny kursu czy szkolenia, przy czym udzielony rabat nie może przekroczyć 50%; indywidualne konsultacje z trenerem w liczbie nie przekraczającej 2 godzin; rabat w wysokości nie przekraczającej 50% na kolejne/inne wybrany kurs czy szkolenie z obszaru wskazanego przez AM Creative Life.

 

§14

Odpowiedzialność i prawo odstąpienia

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827) Zamawiający będący osobą fizyczną(Konsument) ma możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia Usług Szkoleniowych rozpoczętych, za zgodą Konsumenta udzieloną przed upływem 14 dniowego terminu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w dowolnej formie, w szczególności w drodze pisemnej na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail: biuro@amcreativelife.pl. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zawiera Załącznik nr 1, wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

§15

Odpowiedzialność AM Creative Life

 1. AM Creative Life nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości, lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych, ani za jakiekolwiek szkody poniesione przez Uczestnika podczas kursu czy szkolenia.
 2. AM Creative Life zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji regulaminu.

 

§16

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.amcreativelife.pl, tj. od dnia 10.09.2018r.
 2. Wszelkie spory wynikłe między AM Creative Life a Zamawiającym/ Uczestnikiem, strony zgodnie podają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby AM Creative Life.
 3. Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych, lub w materiałach referencyjnych informacji o fakcie współpracy.

 

 

Właściciel firmy AM Creative Life,

Anna Maślanka

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych od AM Creative Life. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest AM Creative Life, Wola Radziszowska 622, 32-053 Wola Radziszowska.