Ustrój samorządowy i wynikający z niego podział zadań i kompetencji

program szkolenia

termin: Do ustalenia

Ustrój samorządowy wynikający z reformy administracyjnej, która weszła w życie w 1999 roku przeszedł wiele nowelizacji. Jest on opisany w Konstytucji RP, a szczegółowe opisy ustroju można znaleźć w poszczególnych ustawach o samorządach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz o administracji rządowej w województwie.Dzięki temu, że każdy obywatel ma możliwość uczestniczenia we władzy, jest zachowana jej celowość oraz skuteczność działania.

Opis

USTRÓJ SAMORZĄDOWY I WYNIKAJĄCY Z NIEGO

PODZIAŁ ZADAŃ I KOMPETENCJI

Wprowadzenie do szkolenia:

Ustrój samorządowy wynikający z reformy administracyjnej, która weszła w życie w 1999 roku przeszedł wiele nowelizacji. Jest on opisany w Konstytucji RP, a szczegółowe opisy ustroju można znaleźć w poszczególnych ustawach o samorządach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz o administracji rządowej w województwie. Dzięki temu, że każdy obywatel ma możliwość uczestniczenia we władzy, jest zachowana jej celowość oraz skuteczność działania. Należy jednak zaznaczyć, że gminy mają obowiązek ścisłego przestrzegania obowiązującego w samorządach prawa, a jego nieznajomość wiąże się z konsekwencjami.

 

Szczegółowy opis szkolenia:

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu działalności samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem Konstytucyjnej regulacji. Ponadto na szkoleniu podejmowany jest temat organizacji, a także organów jednostek samorządu oraz zasad ich działania w świetle zmian ustrojowych wprowadzonych do nowej kadencji organów samorządu terytorialnego. Ponadto na szkoleniu wykorzystując metodę warsztatową przygotowujemy do legislacyjnego wdrażania tych zmian.

 

Adresaci szkolenia:

Pracownicy Administracji Rządowej i Samorządowej, Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, osoby prywatne i wszyscy zainteresowani pogłębieniem wiedzy na temat ustroju samorządowego.

 

Nabywane kompetencje i umiejętności:

  • Nabycie ogólnej wiedzy na temat samorządu terytorialnego w systemie ustrojowym Państwa.
  • Poszerzenie wiedzy o konstytucyjnej koncepcji samorządu.
  • Zapoznanie się z zależnościami wynikającymi z relacji samorząd  administracja publiczna.
  • Poszerzenie wiedzy na temat zasad obowiązujących w ramach funkcjonowania samorządu terytorialnego.
  • Zapoznanie z ustrojem wewnętrznym jednostek samorządu terytorialnego.
  • Zapoznanie z zadaniami i kompetencjami poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.
  • Zapoznanie z zasadami nadzoru nad samorządem.

 

Zarys szkolenia:

Moduł I Wprowadzenie.

Moduł II Zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego.

Moduł III Pojęcie i rodzaje administracji samorządowej.

Moduł IV Podstawy normatywne funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Moduł V Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego.

Moduł VI Nadzór nad samorządem.

Moduł VII Formy bezpośredniego oddziaływania mieszkańców na sprawy wspólnot samorządowych.

 

Szczegółowy plan szkolenia:

Moduł I

Wprowadzenie

1)  Pojęcie i rodzaje samorządu.

2)  Koncepcje samorządu.

3)  Konstytucyjna definicja samorządu.

5)  Kategorie samorządu.

6)  Pozycja ustrojowa gminy.

7)  System dopełnień.

8)  Samorząd a administracja publiczna.

 

Moduł II

Zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego.

1)  Zasada praworządności.

2)  Zasada samodzielności.

3)  Nadzór nad samorządem.

4)  Zasada równości i niezależności.

5)  Zasada jawności.

6)  Zasada zespolenia.

 

Moduł III 

Pojęcie i rodzaje administracji samorządowej.

1)  Zadania rządowe.

2)  Zadania samorządowe.

3)  Klasyfikacja zadań.

 

Moduł IV

Podstawy normatywne funkcjonowania samorządu terytorialnego.

1)  Źródła prawa samorządu terytorialnego.

2)  Ustrój wewnętrzny jednostek samorządu terytorialnego.

3)  Organy prawodawcze.

4)  Organy wykonawcze.

5)  Urząd jednostki samorządu terytorialnego.

6)  Jednostki pomocnicze.

 

Moduł V

Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego.

1)  Zadania i kompetencje gmin.

2)  Zadania i kompetencje powiatów.

3)  Zadania i kompetencje województwa.

4)  Zadania administracji świadczącej i decyzyjnej.

 

Moduł VI

Nadzór nad samorządem.

1)  Cele i funkcje sprawowania nadzoru.

2)  Kompetencje nadzorcze.

3)  Wojewoda, jako organ nadzoru według Konstytucji.

4)  Regionalna Izba Obrachunkowa, jako organ nadzoru według Konstytucji.

5)  Prezes rady Ministrów, jako organ nadzoru według Konstytucji.

6)  Inne organy korzystające z kompetencji nadzorczych.

 

Moduł VII 

Formy bezpośredniego oddziaływania mieszkańców na sprawy wspólnot samorządowych.

1)  Wybór władz samorządowych.

2)  Korzystanie z prawa do informacji o działaniach władz samorządowych.

3)  Wolne wnioski.

4)  Wniosek do sądu administracyjnego.

 

Metody i techniki wykorzystywane podczas szkolenia:

Prezentacja multimedialna, interaktywny wykład, case study, ćwiczenia oraz możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

 

Sylwetka Prowadzącego:

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek Prawo oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UW. Radca prawny, aktualnie kierownik działu prawnego i zamówień publicznych jednej z największych samorządowych instytucji kultury w Polsce. Doświadczenia zawodowe zdobywał pracując w firmach sektora samorządowego  prywatnego, ngo’sach i jednostkach sektora finansów publicznych. Zajmował się obsługą prawną (własna działalność oraz in-house), a także zarządzaniem, ewaluacją i rozliczaniem projektów unijnych. Ekspert i trener (co najważniejsze – praktyk) w zakresie prawa gospodarczego, prawa pracy, szeroko pojmowanych kwestii pomocy społecznej, prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych i prawa zamówień publicznych.

 

Miejsce szkolenia:

Do ustalenia

 

Termin szkolenia:

Do ustalenia

 

Czas trwania szkolenia:

8 godzin.

 

Godziny szkolenia:

09:00 – 17:00.

 

Cena:

Do ustalenia w zależności od tego, jak liczna jest grupa.

 

Cena obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, notesy i długopisy firmowe, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. Możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji z Prowadzącym po szkoleniu. W przerwach obiad, kawa, herbata, ciasto. Istnieje możliwość rezerwacji noclegów.

 

AM Creative Life | ul. Wola Radziszowska 622 | 32-053 Wola Radziszowska | woj. małopolskie | tel: 886046849 | e-mail: biuro@amcreativelife.pl